Poética


Estou traballando nun poemario.
E está sendo unha experiencia fermosa tendo en conta o proceso, o método.
É a primeira vez. E o texto pídeme que cambie de método. Porque neste caso a poesía xa é unha metáfora, por certo…fermosísima!
Así que nunha primeira lectura dediqueime a recoñecer e identificar a metáfora que o autor está empregando, unha lectura moi lenta, hai que estar moi atento.
E xa nunha segunda lectura, emocións, e sen querer, empezan a chegar imaxes.
Agora vou a pola terceira, penso que nesta (ou na seguinte) é cando poderei sacar un fío que me permita construír con coherencia unha historia, e despois construir as miñas metáforas visuais sin deixarme levar de primeiras polas do texto.
E pronto, oxalá xuntas, a poesía e maila poética, fagan que sexa un fermoso poemario!

Estoy trabajando en un poemario.
Y está siendo una experiencia hermosa teniendo en cuenta el proceso, el método.
Es la primera vez. Y el texto me pide que cambie de método. Porque en este caso la poesía ya es una metáfora, por cierto…hermosísima!
Así que en una primera lectura me dediqué a reconocer e identificar la metáfora que el autor está empleando, una lectura muy lenta, hay que estar muy atento.
Y ya en una segunda lectura, emociones, y sin querer, empiezan a llegar imágenes.
Ahora voy la por la tercera, pienso que en esta (o en la siguiente) es cuando podré sacar un hilo que me permita construir con coherencia una historia, y después construir mis metáforas visuales sin dejarme llevar de primeras por las del texto.
Y pronto, ojalá juntas, la poesía y la poética, hagan que sea un hermoso poemario!


Deja un comentario