Estilo?


Cando asisto a charlas como as que organizan as Asociacións de Ilustración, ou as escolas de Arte, ou en eventos nos que se reúnen amantes e profesionais do mundo da ilustración, nas que un profesional de máis ou menos renome comparte cos asistentes a súa experiencia, constantemente escoito falar de algo que denominan “Estilo”.

As primeiras veces atendía, con estrañeza, a discursos que xeralmente defendían a idea que o chamado “Estilo” é como a carta de presentación dun ilustrador, Aquilo que nunha ollada inicial pódenos axudar a identificar o Autor, claramente estética. E case todos coinciden que non hai que estresarse na procura do mesmo. Parece ser que Él che atopa a ti.

De todos xeitos,  todos falaban con seguridade, como  propietarios dun “Estilo propio”

De aí a miña estrañeza. Eu sempre pensara que o Estilo era parte dun. Non se atopa. Tense, aínda que quizais non somos capaces ou non nos ensinaron a distinguilo. Pensaba.

Sempre apostara por que o Estilo é máis conceptual que estético, diferenciándose “Estilo” de “Rexistro” e á súa vez de “Técnica”. Sempre me gustou pensar que un ten unha maneira de “Mirar” de “sentir” de “interpretar” de “estimularse” de “emocionarse” determinada e diferenciada. É o como sentimos e o como o vivimos o que marca o Estilo á hora de ilustrar, de Comunicar.  E si, sempre tiven claro que a Ilustración é, por encima doutras cousas, un medio para comunicar, como a literatura ou a música ou a escultura. Pensaba.

Ata que chegou o tempo de mecer, o verán. De tanto que escoitaba falar de Estilo cando querían dicir Técnica ou Estética, empecei a examinar a miña maneira de ilustrar.

– Pero, se eu emprego técnicas distintas segundo o que me suxire o texto!

– Pero, se eu  emprego a metáfora ou o realismo segundo o que me suxire o texto!

– Pero, se eu non ilustro só para nenos!

– Pero, se eu non ilustro só para adultos!

E claro…

Collía o lapis, e repetíame unha e outra vez aquelas frases, como querendo descubrir algo que me dese unha pista de quen era Eu. Era coma se antes de dar un paso tentase pensar nos músculos que tiña que exercitar para efectuar o mesmo. Probástelo?

Tardei en darme conta que me estaba poñendo a cambadela cada vez que me examinaba, pero caín, tentando camiñar, unhas cantas veces!

E é que camiñar poida que todos saibamos, pero camiñar con “Estilo” non todos sabemos facelo.

Como o superei?

Pois ilustrando como sempre entendera que tiña que facelo; “mirando” desde dentro cara a fóra, sendo consciente das emocións. Tentando comunicar coa ilustración.

E tirei por terra todo intento de examinarme esteticamente, dende fóra.

E o meu “Estilo”?

Ben, digamos que prefiro deixalo ao voso, seguro, bo xuízo.

Apertas!

Cuando asisto a charlas como las que organizan las Asociaciones de Ilustración, o las escuelas de Arte, o en eventos en los que se reúnen amantes y profesionales del mundo de la ilustración, en las que un profesional de más o menos renombre comparte con los asistentes su experiencia, constantemente escucho hablar de algo que denominan “Estilo”.

Las primeras veces atendía, con extrañeza, a discursos que generalmente defendían la idea que el llamado “Estilo” es como la carta de presentación de un ilustrador, Aquello que en un vistazo inicial nos puede ayudar a identificar al Autor, claramente estética. Y casi todos coinciden que no hay que estresarse en la búsqueda del mismo. Parece ser que Él te encuentra a ti.

De todas maneras todos hablaban con seguridad, como  propietarios de un “Estilo propio”

De ahí mi extrañeza. Yo siempre había pensado que el Estilo era parte de uno. No se encuentra. Se tiene, aunque quizás no somos capaces o no nos han enseñado a distinguirlo. Pensaba.

Siempre había apostado por que el Estilo es más conceptual que estético, diferenciándose “Estilo” de “Registro” y a su vez de “Técnica”. Siempre me ha gustado pensar que uno tiene una manera de “Mirar” de “sentir” de “interpretar” de “estimularse” de “emocionarse” determinada y diferenciada. Es el cómo sentimos y el cómo lo vivimos lo que marca el Estilo a la hora de ilustrar…de Comunicar.  Y sí…siempre he tenido claro que la Ilustración es, por encima de otras cosas, un medio para comunicar, como la literatura o la música o la escultura. Pensaba.

Hasta que llegó el ocio del verano. De tanto que escuchaba hablar de Estilo cuando querían decir Técnica o Estética, empecé a examinar mi manera de ilustrar.

– Pero… si yo empleo técnicas distintas según lo que me sugiere el texto!

– Pero… si yo  empleo la metáfora o el realismo según lo que me sugiere el texto!

– Pero… si yo no ilustro sólo para niños!

– Pero… si yo no ilustro sólo para adultos!

Y claro…

Cogía el lápiz, y me repetía una y otra vez aquellas frases, como queriendo descubrir algo que me diese una pista de quién era Yo. Era como si antes de dar un paso intentase pensar en los músculos que tenía que ejercitar para efectuar el mismo. ¿Lo habéis probado?

Tardé en darme cuenta que me estaba poniendo la zancadilla cada vez que me examinaba, pero caí, intentando caminar, unas cuantas veces!

Y es que caminar puede que todos sepamos, pero caminar con “Estilo” no todos sabemos hacerlo.

¿Cómo superé el bache?

Pues ilustrando como siempre había entendido que tenía que hacerlo; “mirando” desde dentro hacia fuera, siendo consciente de las emociones. Intentando comunicar con la ilustración.

Y tiré por tierra todo intento de examinarme estéticamente, desde fuera.

¿Y mi “Estilo”?

Bueno, digamos que prefiero dejarlo a vuestro, seguro, buen juicio.

Abrazos!


Deja un comentario