Doce a amargo…


Todas as fases teñen as súas cousas, partes doces e tamén máis amargas.

Todo comeza co xeito que eu teño de traballar un libro. Porque un libro poderíase entender, pois eso, coma o que é; unhas follas de papel escritas ás veces con ilustracións ou non, e dentro dunha cuberta.

Pero cando me chega a min para ilustrar só o fai o texto, a escrita. Poderíase decir que aínda non é libro.

O caso é que cando me encargan ilustrar un texto, dun xeito ou doutro eu xa formo parte do libro. E nese proceso doulle forma mediante ilustracións.

Pero por qué unha técnica ou outra? Bueno…moitos preguntariades polo “estilo”, pero como moitos xa sabedes o que penso vou intentar non empregar este termo.

Pois hai moitas razóns, supoño. Porque despois de ler o texto quedo con certa sensación no corpo. Ás veces esa sensación, emoción ou sentimento me fai estar ledo ou triste, melancólico ou excitado, con enerxía ou desganado. Como vedes existe unha certa reflexión interna.

Tamén hai texto lixeiros e pesados. Hainos que teñen unha ou outra musica de seu. Ás veces a escrita ten vencellado unha cor.

Bueno, pero tamén están as circunstancias persoais, nonsi? Ún non sempre está de humor para empatizar cun texto ou outro. Ou un non sempre dispón de tanto tempo para unha técnica ou outra.Porque tamén hai técnicas pesadas e técnicas lixeiras. E as técnicas tamén teñen música vencellada a elas.Pois tendo en conta todo iso, e moito máis que se me esquece, é como decido enfrontarme á ilustración dun texto.

E nestas estou. Claro que dende hai un tempo as circunstancias mudaron. Mudan continuamente. A ver…non teño moito tempo e ademáis estou lesionado. Polo que, pouco a pouco, fun probando outras técnicas.

Sí, o grafito ten algo que non me permite afrontar unha ilustración con pouco tempo. E ademáis a miña forma de ser esíxeme ver un mínimo de rendimento en cada xornada de traballo.

Así que para adiante co Dixital.

E aquí é onde aparece outro dos grandes “Cocos” de todo ilustrador que se preste! O Portafolio!!

Sí. Seica ter un portafolio é indispensable, e que éste sexa un exemplo do noso traballo é máis importante aínda que ter traballo. Cousas dos tempos que non vou discutir.

O caso é que dende hai uns meses veño compartindo ilustracións onde emprego a técnica dixital, deixando o grafito un pouco de lado. E claro, un que non vive á marxe das redes sociais, dos “me gusta” “seguidores” “amizades” “ visualizacións” e todos estes índices de pseudo-éxito-virtual fica, ás veces, con dúbidas.

Porque no fondo, estaredes dacordo, é máis doado e cómodo facer sempre o mesmo, nonsi?

Por iso, vou facer o de sempre, o mesmo de sempre. O que me gusta. E se non gusta qué lle imos facer!

Pero iso non quere decir que non desexe ter un portafolio claro. E nestas estou.

 

Púxenme nas máns dunha Deseñadora gráfica!

Así que nos vindeiros meses é posible que vos atopedes cunha páxina web distinta, máis miña porque vou ter ata “deseño de marca”. Cousa que, de verdade, me fai moita ilusión.

O resultado: un portafolio e dous rexistros: Grafito e Dixital.

 

Xa me diredes qué tal!

Biquiños!

Todas las fases tienen sus cosas, partes dulces y también más amargas.

Todo comienza con la manera que yo tengo de trabajar un libro. Porque un libro se podría entender, pues eso, como lo que es; unas hojas de papel escritas a veces con ilustraciones o no, y dentro de una cubierta.

Pero cuando me llega a mí para ilustrar sólo lo hace el texto, la escritura. Se podría decir que aún no es libro.

El caso es que cuándo me encargan ilustrar un texto, de una forma o de otra yo ya formo parte del libro. Y en ese proceso le doy forma mediante ilustraciones.

Pero ¿porqué una técnica u otra? Bueno…muchos preguntaríais por el “estilo”, pero como muchos ya sabéis lo que pienso voy a intentar no emplear este término.

Pues hay muchas razones, supongo. Porque después de leer el texto quedo con cierta sensación en el cuerpo. A veces esa sensación, emoción o sentimiento me hace estar contento o triste, melancólico o excitado, con energía o desganado. Como veis existe una cierta reflexión interna.
También hay textos ligeros y pesados. Los hay que tienen una u otra “música” de por sí. A veces la escritura lleva vinculada un color.

Bueno, pero también están las circunstancias personales, ¿o no? Uno no siempre está de humor para empatizar con un texto u otro. O uno no siempre dispone de tanto tiempo para una técnica u otra.

Porque también hay técnicas pesadas y técnicas ligeras. Y las técnicas también tienen música vinculada a ellas.

Pues habida cuenta todo eso, y mucho más que se me olvida, es cómo decido enfrentarme a la ilustración de un texto.

Y en estas estoy. Claro que desde hace un tiempo las circunstancias mudaron. Mudan continuamente. A ver…no tengo mucho tiempo y además estoy lesionado. Por lo que, desde hace tiempo, poco a poco, fui probando otras técnicas.

Sí, el grafito tiene algo que no me permite afrontar una ilustración con poco tiempo. Y además mi forma de ser me exige ver un mínimo de “rendimiento” en cada jornada de trabajo.

Así que para adelante con el Digital.

Y aquí es donde aparece otro de los grandes “Cocos” de todo ilustrador que se preste: ¡ El Portafolio!

Sí. Y es que tener un portafolio es indispensable, y que éste sea un ejemplo de nuestro trabajo es más importante aún que tener trabajo. Cosas de los tiempos que no voy a discutir.

El caso es que desde hace unos meses vengo compartiendo ilustraciones donde empleo la técnica digital, dejando el grafito un poco de lado. Y claro, uno que no vive a la margen de las redes sociales, de los “me gusta/seguidores/amistades/visualizaciones” y todos estos índices de pseudo-éxito-virtual queda, a veces, con dudas.

Porque en el fondo, estaréis de acuerdo, es más fácil y cómodo hacer siempre lo mismo, ¿o no?

Por eso, voy a hacer lo de siempre, lo mismo de siempre. Lo que me gusta. Y si no gusta ¡qué le vamos a hacer!

Pero eso no quiere decir que no desee tener un portafolio claro. Y en estas estoy.

Me puse en las manos de una Diseñadora gráfica!!

Así que en los próximos meses es posible que os encontréis con una página web distinta, más mía porque voy a tener hasta “diseño de marca”. Cosa que, de verdad, me hace mucha ilusión.

El resultado: un portafolio y dos registros: Grafito y Digital.

¡Ya me diréis qué tal!
Biquiños!

granxa


Deja un comentario